Aktivnosti
26.03.2015
Primedbe i sugestije na drugi nacrt akcionog plana za poglavlje 23

…Mišljenje smo da predložene, neadekvatne mere sa neprimereno dugim rokovima izvršenja garantuju siguran neuspeh u borbi protiv korupcije u zdravstvu…

Pročitajte više...

24.12.2014
EU replay-Supply of IT equipment and documentation management system to the National Employment Service

…We have been in contact with the Nationalnal Employment Service on the above subject. Please be informed that the NES has confirmed to the EUD that...

Pročitajte više...

01.12.2014
Prijava objavljene javne nabavke krivičnog dela prepravljanja ličnih роdаtака građana

Javna nabavka Nacionalne službe za zapošljavanje br 47 /14 objavljena Novembra 2014 na strani 25 postavlja uslov vršenja krvičnog dela prepravljanja ličnih podataka građana na dokumentima...

Pročitajte više...

19.11.2014
Letter to H.E. M. Devenport

...Posle 90 dаnа Vaš odgovor niје stigao, ali је stigao odgovor od Nacionalne službe za zapošljavanje sa kojim se slaže Agencija za borbu protiv korupcije ( napravljena sredstvima javnih fondova EU) u kome se navodi (dokument u prilogu pisma)...

Pročitajte više...

06.09.2014
Otvoreno pismo ministru Lončaru

...I pored ove Vaše, za državu i građane alarmantne izjave od direktora RFZO saznajemo da se nekažnjeno čerupanje i zloupotreba nastavlja uvođenjem…

Pročitajte više...

 
Statut Udruženja "Pravo Na Zdravlje"


U skladu sa odredbama čl.4,10,11 i 12 Zakona o udruženjima (Sl.RS br: 51-09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 30.10.2010 godine, usvojen je sledeći:

S T A T U T
UDRUŽENJA „PRAVO NA ZDRAVLJE“


Član 1.
Udruženje „Pravo na Zdravlje“( udaljem tekstu udruženje) je dobrovoljno,nevladino i neprofitno udruženje,osnovano na neodređeno vreme radi ostavrivanja ciljeva iz oblasti zdravstvene zaštite stanovništva sa naglaskom na sve  aspekte  ostvarivanja prava pacijenata .

Član 2
Ciljevi udruženja su : promocija Evropske povelje o pravima pacijenata kao osnovnog dokumenta za reformu zdravstvenog sistema, monitoring realnosti prava pacijenata, borba protiv korupcije, prevara i zloupotreba koje utiču na ostavrivanje prava pacijenata , promocija zdravog načina žvota

Član 3.
Radi ostavrivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. Prikuplja i obrađuje odgovarajuću dokumentaciju po svim aspektima bitnom za oblast prava pacijenata, promoviše principe prava na zdravlje i zdravstvenu zaštitu građana
 2. Organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama jave skupove (tribine, okrugle stolove, konferencije za štampu...), savetovanja, seminare, sa ciljem upoznavanja što večeg broja građana sa pravima pacijnata, evropskom poveljom o pravima pacijenata i  ostalim ciljevima udruženja.
 3. Organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama javne skupove (tribine,okrugle stolove, konferencije za štampu...), savetovanja seminare i druge oblike javnog prosvećivanja o svim bitnim okolnostima koje  otežavaju ili  onemogućavaju ostvarivanje prava pacijanata ili ugrožavaju zdravlje.
 4. Sarađuje sa međunarodnim i domaćim organizacijama , institucijama i pojedincima  koji mogu imati uticaja na  zdravstveni sistem i prava pacijenata poput, IAPO (međunarodna aliansa organizacija za zaštitu prava pacijenata) tela UN, SZO, EU , Savet Evrop, Skupštinom i Vladom Republike Srbije i  drugima.

Član 4
Naziv  Udruženja je „ PRAVO NA ZDRAVLJE“
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je „Patient Rights and Health“
Udruženje ima sedište u Beogradu ul.Esad Pašina 4.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5
Član Udruženja može biti svaki punoletni građanin Republike Srbije koji se zalaže za ciljeve Udruženja definisane Statutom i podnese prijavu za ćlanstvo u Udruženje sa neophodnom preporukom bar tri člana Udruženja.

Član 6
Odluku o prijemu donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz Udruženja  davanjem pisane izjave o istupanju
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredbi i ciljeva ovog Statuta i narušavanjem ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na osnovu obrazloženog predloga ovlašćenih lica udruženja tj.članova Upravnog odbora.
Članu se mora pružiti mogućnost da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7
Član Udruženja ima pravo da

 1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini.
 3. bude blagovremeno iu potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
 1. 1.Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja.
 2. 2.Učestvuje u skladu sa interesovanjem u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
 3. 3.obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština ili zastupnici, tj članovi Upravnog odbora.
Član 8
Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor Udruženja.


Član 9
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.Vanredna sednica Skupštine može se sazvati na obrazloženi predlog Upravnog odbora  Udruženja, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine Udriuženja.
Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora Udruženja pismenim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine sa predlogom dnevnog reda. Sednici prisustvuju i članovi Upravnog odbora udruženja.
Skupština

 1. Donosi plan i program rada
 2. Usvaja Statut kao i izmene i dopune Statuta.
 3. Usvaja druge opšte akte Udruženja
 4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora Udruženja sa mandatom na četri godine.
 5. Razmatra i usvaja , najmanje jednom godišnje izveštaj o radu.
 6. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna jedna polovina članova sa pravom glasa.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja, neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10
Upravni odbor Udruženja je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja a koji su utvrđeni ovim Statutom
Mandat Upravnog odbora traje četri godine i njegovi članovi se mogu ponovo birati na istu funkciju.

Član 11
Upravni odbor Udruženja:

 1. Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine  i donosi odluke radi ostavrivanja ciljeva Udruženja.
 2. Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja
 3. Poverava posebene poslove pojedinim članovima Udruženja.
 4. Odlučuje o pokretanju postupka za dopunu i izmenu Statuta sopstvenom inicijativom ili  na predlog najmanje dve trećine članova Udruženja i priprema predlog dopuna i izmena Statuta koje podnosi Skupštini na usvajanje.
 5. Odlučuje o pokretanju postupka za nadoknadu štete u slučajevima iz člana 25 stav 2 zakona o Udruženjima i po potrebi određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak.
 6. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu , Zakonom ili ovim Statutom ovlašteni drugi članovi Udruženja.

Član 12
Udruženje zastupaju predsednik i potpresednik Upravnog odbora koji su ujedino i osnivači Udruženja. Zastupnici Udruženja su izabrani na osnivačkoj Skupštini Udruženja.

Član 13
Rad Udruženja je javan
Upravni odbor Udruženja se stara o redovitom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivostima Udruženja neposrednom ili na drugi primereni način.

Član 14
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim Udruženjima u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu prava pacijenata i udruženjima podudarnim ciljevima , o čemu odluku donosi Skupština.

Član 15
Finansiranje Udruženja vršiti će se sredstvima dobijenim od članarina, poklona, donacija i na druge zakonom dozvoljene načine.

Član 16
Udruženje može poćeti sa neposrednim bavljenjem ovom delatnošću nakon osnivačke Skupštine.

Član 17
Udriuženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udsruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 18
U slučaju prestanka rada Udruženja „Pravo na Zdravlje“ imovina udruženja preneti će se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština Udruženja će odlukom o prestanku rada Udruženja odrediti i kome se prenosi imovina Udruženja u skladu sa Zakonom.

Član 19
Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u sredini napisano „Pravo na Zdravlje“, u donjoj polovini ispisano „Belgrade, Serbia“ a okolo ispisano naizmenično-„Udruženje za zaštitu prava pacijenata“Pravo na Zdravlje“ i Patients rights organization „Patient Rights and Health“

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja: Igor Bogićević
Zapisničar osnivačke skupštine Udruženja: Miroslav Petrović